100b Consistency is Key

100b Consistency is Key

ומעשה ברבן שמעון בן גמליאל [ורבי יהודה] ורבי יוסי שהיו מסובין בעכו, וקדש עליהם היום. אמר לו רבן שמעון בן גמליאל לרבי יוסי: ברבי, רצונך נפסיק, וניחוש לדברי יהודה חבירנו? אמר לו: בכל יום ויום אתה מחבב דבריי לפני רבי יהודה, ועכשיו אתה מחבב דברי רבי יהודה בפני, הגם לכבוש...
95a Chometz on Pesach Sheini

95a Chometz on Pesach Sheini

Mishna: On Pesach Sheini one may have Chometz . The implication of the Mishna’s language would seem to be that while one is eating the Pesach one may not also eat Chometz. There is no explicit source for this Halacha, prior to Rashi on Chumash (Bamidbar 9:10),...